ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+

Σας ενημερώνουμε, ότι το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω, υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017, στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. (Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Κτίριο Α, Γραφείο 015).

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:
1.  Αίτηση συμμετοχής του υποψήφιου φοιτητή με υπογραφή του Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος  
2.  Βεβαίωση του Τμήματός του, ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (Λαμβάνεται από τη γραμματεία του Τμήματος κατόπιν αίτησης του)
3.  Βεβαίωση Αποδοχής από τον οργανισμό υποδοχής – εταιρεία
4.  Βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
5.  Φωτογραφίες ταυτότητας (2)
6.  Αναλυτική βαθμολογία στην Αγγλική γλώσσα για το πρόγραμμα Erasmus+ όπου να αναγράφονται τα ECTS credits (Transcript of Records Erasmus+ / ECTS)
7.  Πιστοποιητικό(ά) ξένης γλώσσας

Κριτήρια επιλεξιμότητας φοιτητών:
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση:
·      Τη συνολική επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας)
·      Την εισήγηση του Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος του φοιτητή

Υψηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
·      Οι φοιτητές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν για πρώτη φορά πρακτική άσκηση.
·      Οι φοιτητές που δεν οφείλουν περισσότερα από 8 (οκτώ) μαθήματα. 

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
·       Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας που αιτούνται μετακίνηση σε οργανισμό υποδοχής – εταιρεία της χώρας προέλευσής τους.
·       Οι φοιτητές που έχουν ήδη συμμετάσχει σε κινητικότητα για σπουδές ή πρακτική άσκηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη: (α) η συνολική βαθμολογία, (β) η επιλογή χώρας με μειωμένη κινητικότητα, (γ) η επάρκεια στις ξένες γλώσσες και (δ) η ισότητα φύλων.


Περίοδος Πρακτικής Άσκησης: Από 2 μέχρι 6 μήνες (η διάρκεια θα καθοριστεί από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. με βάση τις αιτήσεις και τη διαθέσιμη χρηματοδότηση).


Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα για πρακτική άσκηση είναι:
-    Οι 28 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-    Χώρες του προγράμματος που δεν ανήκουν στην ΕΕ (ΠΓΔΜ, Ισλανδία , Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία).

Οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί υποδοχής για πρακτική άσκηση μπορεί να είναι:
Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
-  Δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων),
- Δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου,
-  Κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων,
-  Ερευνητικό Ινστιτούτο,
-  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα,
-  Σχολείο/ Ινστιτούτο/ Εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων),
-  Μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ.
-  Φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές:
− Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών
− Οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι εθνικοί οργανισμοί (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων  και/ή διπλή χρηματοδότηση).

Χρήσιμες συμβουλές που αφορούν την πρακτική άσκηση θα βρείτε εδώ.

Δείτε τη παραπάνω προκήρυξη εδώ .