Παράρτημα ΔιπλώματοςΤο Παράρτημα Διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES. Στόχος του Παραρτήματος είναι να παράσχει επαρκή και ανεξάρτητα στοιχεία για την βελτίωση της διεθνούς «διαφάνειας» και τη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.λ.π.). Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υποβάθρου, του περιεχόμενου και του καθεστώτος των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται αυτό το παράρτημα. Στο παράρτημα αυτό δεν θα κρίνεται η αξία και δεν θα υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση. Θα υπάρχουν πληροφορίες και στα οκτώ τμήματα. Όπου δεν υπάρχουν πληροφορίες δίδεται η σχετική εξήγηση.

To Α.E.I. Πειραιά Τ.Τ., είναι από τα πρώτα ελληνικά Α.Ε.Ι. που έχει λάβει, ήδη από το 2012, την τιμητική διάκριση του DS Label που πιστοποιεί την ορθή χορήγηση του Παραρτήματος Διπλώματος από ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το παράρτημα διπλώματος χορηγείται σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά:
  • Αυτόματα σε κάθε πτυχιούχο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά μαζί με τον τίτλο του πτυχίου του.
  • Χωρίς χρέωση
  • Τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα:

Το παράρτημα διπλώματος περιέχει τις παρακάτω 8 ενότητες.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.1 Επώνυμο (α)
1.2 Όνομα (τα)
1.3 Ημερομηνία γεννήσεως (ημέρα / μήνας / έτος)
1.4 Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας ή κωδικός

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.1 Ονομασία του τίτλου σπουδών και ο συγκεκριμένος τίτλος
2.2 Κύριος τομέας σπουδών για την απόκτηση του τίτλου
2.3 Ονομασία και καθεστώς απονέμοντος Ιδρύματος
2.4 Ονομασία και καθεστώς του Ιδρύματος
2.5 Γλώσσα (-ες) διδασκαλίας/ εξετάσεων

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
3.1 Επίπεδο του τίτλου
3.2 Επίσημη διάρκεια του προγράμματος
3.3 Απαιτήσεις εισαγωγής

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ
4.1 Τρόπος σπουδών
4.2 Απαιτήσεις του προγράμματος
4.3 Λεπτομέρειες του προγράμματος και οι ατομικοί βαθμοί / πιστωτικές μονάδες που ελήφθησαν
4.4 Σύστημα Βαθμολογίας και κλίμακα κατανομής των βαθμών
4.5 Γενική ταξινόμηση του τίτλου

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ
5.1 Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
5.2 Επαγγελματικό καθεστώς

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Συμπληρωματικές πληροφορίες
6.2 Άλλες πηγές πληροφοριών

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
7.1 Ημερομηνία
7.2 Όνομα και Υπογραφή
7.3 Ιδιότητα
7.4 Επίσημη Σφραγίδα

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παραδείγματα: