Συμμετοχή ΑΜΕΑΕπιχορήγηση Aτόμων με Αναπηρία


ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Οι φοιτητές με αναπηρίες δικαιούνται  επιπλέον χρηματοδότηση. Για το λόγο αυτό πρέπει να υποβάλλουν  στο Γραφείο μας, αίτηση και οικονομικό προϋπολογισμό για να λάβουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις επιπρόσθετες δαπάνες που θα προκύψουν από τη μετακίνησή τους στο εξωτερικό. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες θα αποστέλλονται στο ΙΚΥ για να εγκριθούν τα ποσά της συμπληρωματικής επιχορήγησης ανά αίτηση και  για να τροποποιηθεί η σύμβαση μεταξύ του ΙΚΥ και του Ιδρύματος.

Χρήσιμες οδηγίες

 • Οι φοιτητές με αναπηρίες πρέπει να γνωρίζουν ότι η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.
 • Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν γραπτώς τις επιπλέον ατομικές ανάγκες τους,  καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως προκύπτουν από το πρόβλημα υγείας/αναπηρία που έχουν. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση ΚΕΠΑ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.
 • Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν επίσης λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό (παράρτημα Ι της αίτησης) για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν το 100% της επιπλέον χρηματοδότησης πριν από τη μετακίνησή τους.
 • Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής) κατά την επιστροφή τους, διαφορετικά οι δαπάνες θα κριθούν μη επιλέξιμες. 
 Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες, κατά περίπτωση:
 • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
 • Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση      και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
 • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
 • Βοηθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
 • Φροντιστή ασθενούς
 • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.α.)
 • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)
 • Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση  διαλέξεων, κ.α.)
 • Ειδική διατροφή
 • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Το προσωπικό με αναπηρίες δικαιούται επιπλέον χρηματοδότηση. Για το λόγο αυτό, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει  στο Γραφείο μας, αίτηση και οικονομικό προϋπολογισμό για να λάβει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις επιπρόσθετες δαπάνες που θα προκύψουν από τη μετακίνησή του στο εξωτερικό. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες θα αποστέλλονται στο ΙΚΥ για να εγκριθούν τα ποσά της συμπληρωματικής επιχορήγησης ανά αίτηση και  για να τροποποιηθεί η σύμβαση μεταξύ του ΙΚΥ και του Ιδρύματος.


Χρήσιμες οδηγίες


 • Tο προσωπικό με αναπηρίες πρέπει να γνωρίζει ότι η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.
 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει γραπτώς τις επιπλέον ατομικές ανάγκες του,  καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, όπως προκύπτουν από το πρόβλημα υγείας/αναπηρία που έχει. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση ΚΕΠΑ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.
 • Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει επίσης λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό (παράρτημα Ι της αίτησης) για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσει λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας του. Οι εγκεκριμένοι προς μετακίνηση θα λαμβάνουν το 100% της επιπλέον χρηματοδότησης πριν από τη μετακίνησή τους.
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν ότι θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής) κατά την επιστροφή τους, διαφορετικά οι δαπάνες θα κριθούν μη επιλέξιμες. 

 Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες, κατά περίπτωση:
 • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
 • Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση      και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
 • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
 • Βοηθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
 • Φροντιστή ασθενούς
 • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.α.)
 • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)
 • Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση  διαλέξεων, κ.α.)
 • Ειδική διατροφή
 • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Χρήσιμα Έγγραφα

Υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.