Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης Erasmus


 


Γενικές Πληροφορίες


Διαθέσιμες χώρες

Όλες οι 27 χώρες της Ε.Ε. συν Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Τουρκία.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές πρέπει να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα κινητικότητας σε μία χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, αλλά διαφέρει από τη χώρα του φορέα αποστολής και τη χώρα διαμονής τους.

Υποτροφία

Η υποτροφία που λαμβάνετε από το Ι.Κ.Υ. εξαρτάται από χώρα σε χώρα, και μπορείτε να πληροφορηθείτε εδώ.


Σχετικά με το πώς ορίζονται οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

 Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξησης  ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση. 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται μαζί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή εμπρόθεσμα στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

Διάρκεια

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους). Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση). 

Περίοδος πρακτικής άσκησης: 2 έως 12 μήνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατοι απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η διάρκεια μετακίνησής τους, συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά τη διάρκεια του οποίου αιτούνται. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους σε επιχείρηση ή οργανισμό που συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα πρέπει να απευθυνθούν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπου θα καταθέσουν αίτηση, κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους. Σημειώνεται ότι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές κατά το πρόγραμμα δια βίου μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, συνυπολογίζοντας στο διάστημα αυτό τη διάρκεια της προηγούμενης μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.
Ο εξερχόμενος φοιτητής θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει στο Ίδρυμα Υποδοχής. Ο φοιτητής που έχει επιλεγεί να μετακινηθεί με γλώσσα πρακτικής άσκησης την Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική, Γερμανική ή Ολλανδική, υποβάλλεται υποχρεωτικά σε διαδικτυακό (online) τεστ αξιολόγησης. Λαμβάνει άδεια για να παρακολουθήσει διαδικτυακό μάθημα, εφόσον το επιθυμεί. Σε περίπτωση που λάβει αποτέλεσμα έως Β1 στο τεστ, υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα. Μετά το τέλος της κινητικότητας, ο φοιτητής υποχρεούται να υποβληθεί  σε δεύτερο τεστ αξιολόγησης.

Μετά το τέλος της κινητικότητας όλοι οι φοιτητές που μετακινήθηκαν στο εξωτερικό για σπουδές ανεξαρτήτως εάν έχουν παρακολουθήσει ή όχι το διαδικτυακό μάθημα γλωσσικής προετοιμασίας, υποχρεούνται να υποβληθούν σε δεύτερο τεστ αξιολόγησης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν βελτιώθηκε η γλωσσική ικανότητα κατά την περίοδο της κινητικότητας.  

Υποβολή αίτησης 


Ενημέρωση από το γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και κατάθεση των ακόλουθων δικαιολογητικών
 • Αίτηση του υποψηφίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα.  
 • Βεβαίωση του Τμήματος ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. (Παραλαμβάνεται από τη γραμματεία κατόπιν αίτησης) 
 • Βεβαίωση Αποδοχής από τον οργανισμό υποδοχής – εταιρεία
 • Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική και Ξένη γλώσσα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας (2)
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
Την αίτηση αφότου την κατεβάσετε και τη συμπληρώσετε ηλεκτρονικά, παρακαλούμε να τη στείλετε στο email eu@puas.gr και να την προσκομίσετε έντυπα, μαζί και με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, με την υπογραφή του συντονιστή ΕRASMUS του Τμήματός σας.

Προτεραιότητα δίδεται στους φοιτητές που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

 • Πραγματοποίηση πρώτης πρακτικής άσκησης.
 • Ο Φοιτητής να μην οφείλει περισσότερα από 8 (οκτώ) μαθήματα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται επίσης υπόψη η συνολική βαθμολογία, η επιλογή χώρας με μειωμένη κινητικότητα, το επίπεδο ξένης γλώσσας και η ισότητα φύλων. 

Η διακίνηση όλων των εγγράφων που αφορούν τον φορέα υποδοχής πρέπει να γίνεται είτε με γνήσιες υπογραφές είτε με σαρωμένα αντίγραφα των υπογραφών. Ηλεκτρονικές υπογραφές μπορούν να γίνουν δεκτές. Στη περίπτωση που οι φοιτητές δεν καταθέτουν στο γραφείο τα πρωτότυπα έγγραφα, τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται από τον φορέα υποδοχής (ταχυδρομικώς ή με e-mail).


ΦΑΣΗ Ι: Πριν την αναχώρηση

Απαραίτητα έγγραφα :


ΦΑΣΗ ΙΙ: Αλλαγές κατά τη διάρκεια της κινητικότητας  

Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης, θα πρέπει συμπληρωθεί και να σταλεί με e-mail στο γραφείο μας το τμήμα “During the Mobility”  από το Learning Agreement for Traineeships

Παράταση

Αιτήματα παράτασης πρέπει να γίνονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της κινητικότητας. 

Εάν θελήσετε να παρατείνετε την πρακτική σας πρέπει:
 • Nα υποβάλετε σχετική αίτηση μέσω email για παράταση στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 
Να αποστείλετε γραπτή έγκριση από τον οργανισμό υποδοχής. 


ΦΑΣΗ ΙΙΙ: Μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας
 • Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης.
 • Επιστροφή του βιβλίου πρακτικής άσκησης, συμπληρωμένο-υπογεγραμμένο-σφραγισμένο. 
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές σας εκκρεμότητες (π.χ. ενοίκιο).
 • Υποχρεωτική διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας
 • Υποβολή Τελικής Έκθεσης (EU Survey) που αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο φοιτητή .
 • Επιπρόσθετη διαδικτυακή έκθεση/ερωτηματολόγιο μπορεί να αποσταλεί στον Συμμετέχοντα δίνοντας του τη δυνατότητα να αναφέρει θέματα σχετικά με ζητήματα αναγνώρισης.
 • Ζητήστε από τη Γραμματεία του Τμήματός σας το Πιστοποιητικό αναγνώρισης της πρακτικής άσκησης χρησιμοποιώντας σχετική αίτηση.


Η διακίνηση όλων των εγγράφων που αφορούν τον φορέα υποδοχής πρέπει να γίνεται είτε με γνήσιες υπογραφές είτε με σαρωμένα αντίγραφα των υπογραφών. Ηλεκτρονικές υπογραφές μπορούν να γίνουν δεκτές. Στη περίπτωση που οι φοιτητές δεν καταθέτουν στο γραφείο τα πρωτότυπα έγγραφα, τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται από τον φορέα υποδοχής (ταχυδρομικώς ή με e-mail).