Διαδικασία Κινητικότητας Προσωπικού
Γενικές πληροφορίες


Η κινητικότητα προσωπικού συνίσταται στην μετακίνηση σε Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο υπάρχει διαπανεπιστημιακή συμφωνία
 • Ακαδημαϊκού προσωπικού με σκοπό την διδασκαλία.
 • Διοικητικών υπαλλήλων με σκοπό την επιμόρφωση.
Επιλέξιμοι φορείς είναι:
 • ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει λάβει τον ECHE
 • ένας δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Π.χ. δημόσια ή ιδιωτική μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων), δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου, κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος από τον εργασιακό χώρο (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών ενώσεων), ερευνητικό ινστιτούτο, ίδρυμα, σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων), Μ.Κ.Ο., φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης.
Σκοπός της κινητικότητας είναι η γνωριμία με ένα διαφορετικό πλαίσιο εργασίας και η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων εργασίας. Η επιλογή γίνεται από το ίδρυμα προέλευσης και η διάρκεια καθορίζεται από 2 ημέρες έως 2 μήνες. Η επιχορήγηση των ατομικών δαπανών καλύπτει και τις ημέρες μετακίνησης, μία μέρα ακριβώς πριν τη μέρα δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό και μία μέρα ακριβώς μετά την τελευταία μέρα της δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό. Ενώ η ελάχιστη περίοδος δραστηριότητας (διδασκαλίας ή επιμόρφωσης είναι 2 ημέρες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι μέρες ταξιδιού).
Το ποσό υποτροφίας του μετακινούμενου καθορίζεται από:


 • Το ποσό επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάση χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en). Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
 • Το ποσό για την κάλυψη ατομοκών αναγκών διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ανώτατα ποσά ημερήσιας ή εβδομαδιαίας αποζημίωσης ανά χώρα, όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 • Αναλυτικότερα:
1.       Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου - Χρηματοδοτική Συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διανυόμενη απόσταση
Ποσό
               Μεταξύ 10 και 99 χλμ:
20 ευρώ ανά συμμετέχοντα
               Μεταξύ 100 και 499 χλμ:
              180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 χλμ:
               275 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ:
360 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ:
               530 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ:
820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
8000 χλμ ή άνω:
1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Σημαντική σημείωση: Ως «διανυόμενη απόσταση» νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας, ενώ το «ποσό» αντιστοιχεί στην χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.
2.       Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών


Χώρα Υποδοχής
Προσωπικό από Χώρες Προγράμματος
Ημερήσιο ποσό σε ευρώ
Ομάδα A - Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία
162
Ομάδα Β - Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία,
Μάλτα, Πορτογαλία,
144
Ομάδα Γ - Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία
126

Κινητικότητα με σκοπό τη Διδασκαλία (STA)


Απαραίτητη Προϋπόθεση είναι να υπάρχει συμφωνία του Πανεπιστημίου υποδοχής με το A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. (Δείτε στην ιστοσελίδα εδώ για τις σχετικές συμφωνίες). 

Στην κινητικότητα για διδασκαλία πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ή οποιαδήποτε μικρότερης διάρκειας περίοδο παραμονής).

Αν κάποιο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού θέλει να συμμετέχει σε εκδήλωση διδασκαλίας σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα πρέπει να ακολουθήσει την κάτωθι διαδικασία προσκομίζοντας στο Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα εξής (η προσκόμιση μπορεί να γίνει και με email):

Πριν την αναχώρηση
Μετά την επιστροφή
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής όπου βεβαιώνονται οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας όπου θα αναφέρεται ότι οι διδακτικές ώρες ήταν τουλάχιστον 8 (ελάχιστη διάρκεια 2 ημέρες, μέγιστη διάρκεια 2 μήνες).
 • Διαδικτυακή τελική έκθεση ΕU Survey
 • Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής
 • Παραστατικά εισιτηρίων: τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης.
 • Έκθεση πεπραγμένων προσωπικού η οποία θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου (η έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email erasmus2@uniwa.gr)

Η εντολή πληρωμής εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T.

Οργάνωση κινητικότητας OS


Απαραίτητη Προϋπόθεση είναι να υπάρχει συμφωνία του Πανεπιστημίου υποδοχής με το A.E.I. Πειραιά T.T. (Δείτε στην ιστοσελίδα εδώ για τις σχετικές συμφωνίες).

Αν κάποιο μέλος του προσωπικού θέλει να συμμετέχει σε εκδήλωση κινητικότητας ΟS σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα πρέπει να ακολουθήσει την κάτωθι διαδικασία προσκομίζοντας στο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα εξής (η προσκόμιση μπορεί να γίνει και με email).

Πριν την αναχώρηση
 • Πρόσκληση από το Ίδρυμα Υποδοχής στην οποία θα αναγράφεται τι ακριβώς θα πραγματοποιήσει ο προσκεκλημένος καθηγητής (στα πλαίσια της Οργάνωσης Κινητικότητας ) καθώς και η ημερομηνία συμμετοχής. 
 • Αίτηση Οργάνωσης Κινητικότητας (η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email erasmus2@uniwa.gr
 • Έγκριση Μετακίνησης (γίνεται σχετική αίτηση στο Τμήμα και η οποία εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος). 
 • Έγκριση από τον υπεύθυνο Erasmus.
Μετά την επιστροφή 
 • Για τις δαπάνες ταξιδιού: τιμολόγια (σχετικές πληροφορίες στον ειδικό λογαριασμό), αποδείξεις, χρησιμοποιημένα εισιτήρια ταξιδιού, κάρτες επιβίβασης, αποδείξεις πληρωμής
 • Για τις δαπάνες διαβίωσης: Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής που αποδεικνύει την πραγματική διάρκεια της παραμονής και ταξιδιωτικά εισιτήρια ή/και αποδείξεις ξενοδοχείων για τεκμηρίωση της ημερομηνίας άφιξης στην χώρα υποδοχής και αναχώρησης από αυτήν.
 • Έκθεση μετακίνησης προσωπικού η οποία θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου (η έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email erasmus2@uniwa.gr)
Η εντολή πληρωμής εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Επιμόρφωση προσωπικού (STT)


Μπορείτε να χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο http://staffmobility.eu/, για να πληροφορηθείτε για σχετικές ευκαιρίες επιμόρφωσης προσωπικού.

Αν κάποιο μέλος του εκπαιδευτικού ή του διοικητικού προσωπικού θέλει να συμμετέχει σε εκδήλωση επιμόρφωσης σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα πρέπει να ακολουθήσει την κάτωθι διαδικασία προσκομίζοντας στο Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα εξής (η προσκόμιση μπορεί να γίνει και με email)

Πριν την αναχώρηση
Μετά την επιστροφή
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής όπου βεβαιώνονται οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας όπου θα αναφέρεται το αντικείμενο της δραστηριότητας
 • Διαδικτυακή τελική έκθεση ΕU Survey
 • Παραστατικά εισιτηρίων: τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης.
 • Έκθεση μετακίνησης προσωπικού η οποία θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου (η έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email erasmus2@uniwa.gr)

Η εντολή πληρωμής εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T.

Πραγματοποιηθείσες επισκέψεις


Το Γραφείο θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα την έκθεση OM - STA - STT ώστε να υπάρχει δυνατότητα να επωφελείται άμεσα όλο το προσωπικό του ιδρύματος και άλλοι ενδιαφερόμενοι από τα αποτελέσματα των επισκέψεων.

2014
Μάιος STT: CONSTANTIN BRANCUSI-RO
2014 Μάιος STT: RIGA TECHNICAL UNIVERSITY-LV
2014 Μάιος STA: Warsaw University of LifeSciences-PL
2014 Μάιος STT: Instituto Politecnico de Braganca-P
2014 Απρίλιος STT: Technical University of Liberec-CZ
2014 AΑπρίλιος STT: UNIVERSITY OF WEST OF SCOTLAND-UK
2014 Μάρτιος STA: Πανεπιστήμιο Plymouth-UK
2014 Μάρτιος STT: KAUNAS COLLEGIJA-LT
2014 Φεβρουάριος STA: TECHNICAL UNIVERSITY CLUJ-NAPOCA-RO
2013 Νοέμβριος ΟΜCranfield University-UK
2013 Ιούνιος STA: Istanbul Technical University-TR
2013 Ιούνιος STT: Granada University-E
2013 Ιούνιος STT: Ιstanbul Technical University et.al.-E
2013 Μάιος STT: Ferrara University-I
2013 Απρίλιος STA: Universitea Aurel Vlaicu Din ARAD-RO
2012 Ιούνιος STT: Oulu University of Applied Sciences-FI